ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Izba gospodarcza nosi nazwę „Polska Izba Techniki Estradowej” i w dalszej treści Statutu zwana jest Izbą.
 2. Siedzibą Izby jest Warszawa.
 3. Izba prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Izba może tworzyć oddziały oraz sekcje.
 5. Izba używa pieczęci podłużnej z nazwą „Polska Izba Techniki Estradowej” i adresem Izby oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polska Izba Techniki Estradowej”, a także wyróżniającego Izbę znaku graficznego.
 6. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 84 poz. 710)

ROZDZIAŁ II

Zadania izby i sposoby ich realizacji

§ 2

Zadaniami Izby są:

 1. Reprezentowanie interesów firm zrzeszonych w Izbie, w szczególności wobec organów samorządowych oraz państwowych.
 2. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, propagowanie norm rzetelnego postępowania w biznesie, w tym podejmowanie działań mających na celu:
  1. przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji,
  2. przeciwdziałanie nierzetelności kupieckiej i nieuczciwej reklamie.
 3. Opiniowanie projektów rozwiązań dotyczących funkcjonowania gospodarki, w szczególności branży techniki estradowej.
 4. Podjęcie działań ukierunkowanych na wdrożenie systemu branżowych standardów i szkolenia zawodowego.
 5. Działanie na rzecz wykreowania niezależnych i obiektywnych ośrodków kształcenia pracowników techniki estradowej.
 6. Podejmowanie działań mających na celu eliminowanie luk w prawie gospodarczym dotyczącym realizacji technicznej imprez.
 7. Ochrona interesów użytkowników poprzez kształtowanie popytu na usługi firm rzetelnych, profesjonalnych, a także postępujących zgodnie z etycznymi zasadami przyjętymi jako standardy obowiązujące w branży.
 8. Tworzenie zasad współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi produkcją wydarzeń artystycznych.
 9. Przygotowanie polskiego rynku i branży techniki estradowej do efektów integracji Polski z krajami Wspólnoty Europejskiej.
 10. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego.
 11. Ustanowienie standardów bezpiecznych, etycznych i zasad funkcjonowania przedsiębiorców na wolnym rynku.

§ 3

Swoje zadania Izba realizuje przez:

 1. Współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.
 2. Delegowanie przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji prawnych, podatkowych i celnych Państwa w zakresie przedmiotowej branży.
 3. Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących branży, w szczególności spraw normalizacji, badań i certyfikacji.
 4. Podejmowanie działań mających na celu ujawnianie i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.
 5. Organizację współpracy pomiędzy członkami Izby w celu optymalnego wykorzystania ich potencjału produkcyjnego,
 6. Współpracę z użytkownikami techniki estradowej, w szczególności w zakresie rozstrzygania sporów na tle działalności gospodarczej członków Izby.
 7. Prowadzenie bazy danych statystycznych dotyczących rynku i branży, wykonywanie analiz ekonomicznych i marketingowych dla potrzeb członków Izby.
 8. Prowadzenie we współpracy z organami oświatowymi kształcenia zawodowego w branży.

§ 4

 1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):
  1. 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  2. 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
  3. 59.1 – działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  4. 70.2 – doradztwo związane z zarządzeniem,
  5. 73 – reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
  6. 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
  7. 85.5 – pozaszkolne formy edukacji,
  8. 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  9. 94.11.Z – działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.
 3. Przeważający przedmiot działalności gospodarczej to: 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

 1. Członkiem Izby może zostać przedsiębiorca zajmujący się świadczeniem usług w zakresie techniki estradowej to znaczy: nagłośnieniem profesjonalnym, oświetleniem scenicznym i efektowym, budową scen i zadaszeń na potrzeby występów artystycznych oraz zajmujący się świadczeniem usług w zakresie multimedialnym..
 2. Członek Izby musi mieć swoją siedzibę w Polsce i udokumentowaną obecność na rynku polskim oraz posiadać polski kapitał.
 3. Członkowie Izby mogą dodatkowo prowadzi działalność w innych dziedzinach.
 4. Producenci oraz dystrybutorzy sprzętu, a także inni przedsiębiorcy, którzy zostaną zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie/Zarząd, mogą być członkami wspierającymi bez prawa głosu, z obowiązkiem uiszczania składek członkowskich w wysokości połowy składki, którą mają uiszczać członkowie Izby.

§ 6

 1. Przyjęcie przedsiębiorcy w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku zainteresowanego, wprowadzenia przez członka Izby, który zobowiązany przez Zarząd przeprowadza wywiad na temat kandydata na członka Izby. Wniosek zainteresowanego o przyjęcie w poczet członków Izby jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na brzmienie statutu. Nowy członek Izby zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Izby na wniosek Zarządu.
 2. Odmowa przyjęcia w poczet członków Izby jest dokonywana w drodze uchwały Zarządu Izby. Podmiotowi, któremu odmówiono przyjęcia w poczet członków Izby, przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia członków Izby. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Izby w terminie 21 dni od daty doręczenia uchwały.
 3. Aby zostać członkiem Izby kandydat powinien posiadać rekomendację minimum 2 członków Izby.

§ 7

 1. Członkowie Izby mają prawo:
  1. uczestniczenia w działalności Izby, w szczególności w pracach sekcji i komisji,
  2. wysuwania wniosków i postulatów wobec organów Izby,
  3. korzystania z pomocy Izby w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w tym znalezienia partnera do wspólnego przedsięwzięcia, zlecenia analizy marketingowej i konsultingu.
 2. Członkowie Izby mogą poddawać się dobrowolnej weryfikacji Izby w celu uzyskania dokumentów opiniujących i rekomendacyjnych Izby w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 8

 1. Członkowie Izby mają obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Izby,
  2. regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich,
  3. bieżącego informowania Biura Izby o własnej działalności, a w szczególności o ofercie produkcyjno – handlowo – usługowej,
  4. pomocy przy realizacji statutowych zadań Izby.
 2. Wysokość rocznej składki członkowskiej i wpisowego uchwala Walne Zgromadzenie. Składka wnoszona jest w czterech równych ratach, każda do końca kolejnego kwartału kalendarzowego.

§ 9

Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:

 1. pisemnego wniosku członka,
 2. skreślenia członka nie uczestniczącego w realizacji statutowych zadań Izby przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,
 3. utraty warunków do przyjęcia w poczet członków Izby, określonych w § 5,
 4. wykluczenia członka w razie istotnego naruszenia przez niego Statutu lub działania na szkodę Izby,
 5. niepłacenia składek przez 6 miesięcy.

§ 10

 1. Ustanie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu Izby.
 2. Członkowi, którego dotyczy uchwała o ustaniu członkostwa, przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia członków Izby. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Izby w terminie 21 dni od daty doręczenia uchwały.
 3. Ponowne ubieganie się o przyjęcie w poczet członków Izby, w przypadku ustania członkostwa na skutek okoliczności wskazanych w § 9 lit. b) lub d) może nastąpić nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty ustania członkostwa w Izbie.

ROZDZIAŁ IV

Organy Izby

§ 11

 1. Organami izby są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd,
  3. Rada Nadzorcza,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Członkostwo w Zarządzie, w Radzie Nadzorczej, w Sądzie Koleżeńskim wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania.

§ 12

 1. Najwyższym organem Izby jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie Izby.
 3. Każdy członek ma jeden głos.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków Izby w pierwszym terminie.
 5. W przypadku braku quorum ustalonego w ust. 4 niniejszego paragrafu Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 13 ust. 4 i jest ono władne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę uczestniczących w nim przedstawicieli członków Izby.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o głosowaniu tajnym w zakresie wyborów do władz Izby.

§ 13

 1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
 3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd w przypadku:
  1. uchwały Rady Nadzorczej,
  2. uchwały Zarządu,
  3. wniosku złożonego przez co najmniej 20% ogólnej liczby członków Izby, w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od daty uchwały lub wniosku.
 4. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być podane do wiadomości członkom Izby poprzez wysyłkę tego zawiadomienia za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty e-mail, nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i określać termin oraz drugi termin Walnego Zgromadzenia, a także miejsce i porządek obrad.

§ 14

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalenie kierunków i programów działania, a w szczególności przedmiotu działalności gospodarczej Izby.
 2. Uchwalanie budżetu Izby na rok kalendarzowy.
 3. Zatwierdzenie bilansu finansowego Izby.
 4. Uchwalanie sposobów pokrycia kosztów działalności Izby przewyższających jej dochody.
 5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium tym organom.
 6. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, Zarządu i Sądu Koleżeńskiego.
 7. Zmiana Statutu Izby.
 8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego.
 9. Podjęcie uchwały o likwidacji Izby.
 10. Ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego.

§ 15

 1. Zarząd Izby składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie z grona członków Izby lub przedstawicieli członków Izby w sytuacji, gdy członkiem Izby nie jest osoba fizyczna.
 2. Zarząd reprezentuje Izbę na zewnątrz i kieruje jej bieżącą działalnością. Zarząd upoważniony jest do podejmowania decyzji w sprawach przekazanych niniejszym Statutem do jego kompetencji, a także w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.
 3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Izby, w tym w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych, upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przedstawicieli co najmniej połowy członków w pierwszym terminie. Posiedzenie Zarządu odbywa się w drugim terminie, określonym w zawiadomieniu o zwołaniu, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać stałe lub doraźne komisje mające charakter opiniodawczy, doradczy lub roboczy.

§ 16

 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa i wiceprezesa zwykłą większością głosów.
 2. Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności wiceprezes zwołuje posiedzenia Zarządu, przewodniczy im oraz kieruje działalnością Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są co najmniej dwa razy do roku.
 4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 5. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności wobec każdego Walnego Zgromadzenia.
 6. Zarząd może wykonywać swoje zadania poprzez powołanie Biura Izby, którego bieżącą działalnością kieruje dyrektor Biura. W sytuacji powołania Biura Izby, Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
 7. Szczegółowe zasady pracy Biura Izby, jego zadania oraz strukturę organizacyjną, jak też zadania i obowiązki dyrektora Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 8. W umowach między Izbą a członkami Zarządu, Izbę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której występuje jej przewodniczący lub inna umocowana przez Radę osoba.

§ 17

 1. Od chwili powołania Biura Izby, jest ono zobowiązane do wykonywania zadań statutowych Izby.
 2. Do zadań Biura należy w szczególności:
  1. wykonywanie decyzji organów Izby,
  2. organizowanie bieżącej działalności Izby na podstawie programów działania i uchwał organów Izby,
  3. organizacyjno – administracyjna obsługa organów Izby oraz przygotowanie organizacyjne ich posiedzeń.
 3. Dla wykonywania zadań statutowych Izba może tworzyć również inne jednostki wyodrębnione funkcjonalnie i organizacyjnie.
 4. Oddziały Izby tworzy Zarząd Izby, w drodze uchwały podjętej na zgodny wniosek co najmniej 10 członków Izby. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.

§ 18

 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie z grona członków Izby lub przedstawicieli członków Izby w sytuacji, gdy członkiem Izby nie jest osoba fizyczna.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności wobec Walnego Zgromadzenia.
 4. Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium dla organów Izby.

§ 19

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę zwykłą większością głosów.
 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady, przewodniczy w nich i kieruje działalnością Rady.
 3. W razie planowanej nieobecności przewodniczący może upoważnić zastępcę lub innego członka Rady do wykonywania czynności zgodnie z ust. 2.
 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.
 5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w drugim terminie, określonym w zawiadomieniu o zwołaniu, a jej uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na ilość obecnych członków Rady. Informacja o tym winna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 20

 1. Rada Nadzorcza pełni nadzór nad całokształtem działalności Izby, a w szczególności nad Zarządem.
 2. Rada Nadzorcza ma prawo badania wszelkich dokumentów Izby, żądania od Zarządu wyjaśnień oraz zalecania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 3. Rada Nadzorcza ma prawo zawiesić uchwałę Zarządu.
 4. Rada Nadzorcza ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu, w przypadku naruszenia przez niego postanowień Statutu lub uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 21

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie z grona członków Izby lub przedstawicieli członków Izby w sytuacji, gdy członkiem Izby nie jest osoba fizyczna.
 2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata.

§ 22

 1. Sąd Koleżeński powołany jest do orzekania w sprawach o naruszenie praw i obowiązków wynikających ze Statutu Izby oraz naruszania zasad etyki pomiędzy:
  1. członkami Izby,
  2. członkami organów Izby,
  3. członkami organów Izby, a członkami Izby
 2. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek zainteresowanej strony.
 3. Zasady pracy Sądu Koleżeńskiego oraz procedurę postępowania określa regulamin działania uchwalony przez Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 23

 1. Szczegółową organizację oraz tryb pracy organów Izby określają regulaminy.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Izby w okresie kadencji, z przyczyn określonych w § 10 ust. 2, organowi temu przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu spośród członków Izby lub przedstawicieli członków Izby, w sytuacji, gdy członkiem Izby nie jest osoba fizyczna, pod warunkiem, że liczba osób uzupełniających skład organu Izby w ten sposób nie przekroczy 2/5 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru. Osoby te posiadają mandat członka danego organu do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, chyba że Walne Zgromadzenie dokona ich wyboru do końca kadencji organu lub na kadencję następną.
 3. Dyrektor Biura Izby jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

ROZDZIAŁ V

Majątek Izby

§ 24

 1. Na majątek Izby składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, spadki, zapisy i subwencje osób fizycznych, prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej;
  3. środki przekazywane przez Państwo w związku z wykonywaniem przez Izbę zadań zleconych,
  4. dochody z działalności gospodarczej.
 2. Wpływy z majątku Izby mogą być przeznaczone tylko na cele statutowe i nie mogą być dzielone między jej członków.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby

§ 25

 1. Zmiana Statutu Izby, a także rozwiązanie Izby, może by dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczy członków Izby w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia. Postanowienie § 12 ust. 5 stosuje się.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie zobowiązane jest wyznaczyć likwidatora oraz określić sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Izby.

ROZDZIAŁ VII

Przepisy końcowe

§ 26

 1. Niniejszy Statut został ustalony jednogłośnie i podpisany przez wszystkich Członków Założycieli, których podpisy zamieszczone są pod Statutem;