Członkostwo w Polskiej Izbie Techniki Estradowej wiąże się z obowiązkiem uiszczania składek członkowskich. Składka wnoszona jest w czterech równych ratach, każda do końca kolejnego kwartału kalendarzowego.

Wysokość rocznej składki członkowskiej uchwalana jest przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z 9-go września 2020r.: od października 2020r. obowiązuje składka członkowska w wysokości
225 zł/kwartalnie.

Należność za składki członkowskie oraz inne dobrowolne wpłaty na działalność statutową Izby należy wpłacać na konto.

Dane do przelewu:
Polska Izba Techniki Estradowej
Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10
02-001 Warszawa
Nr konta: 33 1140 1225 0000 3790 4500 1001