PITE

Spotkanie Zarządu PITE

11 stycznia 2022 roku o godzinie 18:30 miało miejsce spotkanie online Zarządu PITE w składzie: Ryszard Piekarz, Bolesław Scholl, Andrzej Dyjas, Antoni Sobucki, Mateusz Kuźniarek.

Podjęte podczas tego spotkania rozmowy, dotyczyły:

– grudniowego spotkania Rady Przemysłu Muzycznego. PITE i naszą branżę reprezentował Bolesław Scholl. Uczestnikami spotkania byli poza tym m.in. Fundacja EMPOWER POLAND, ZAiKS, STOART, ZPAV, SAWP, ZZM, MEXP, oraz przedstawiciele największych rozgłośni radiowych, bileterii, sklepów muzycznych i platform streamingowych: RMF FM, TIDAL, eBilet.pl, EMPIK.

Celem RADY POLSKIEGO RYNKU MUZYCZNEGO jest zadbanie o szybszy rozwój rynku i całej branży, m.in. poprzez:

– wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organizacjami branżowymi;

– pełnienie roli think-tanku mającego za zadanie zidentyfikowanie kluczowych barier rozwojowych i wyzwań kluczowych do rozwiązania dla całej branży muzycznej;

– ustalenie wspólnych priorytetów i w oparciu o nie wypracowanie strategii/kierunków rozwoju polskiego rynku muzycznego;

– wspólne lobbowanie na szczeblu administracji rządowej i samorządowej o przyjęcie rozwiązań legislacyjnych i instrumentów finansowych wspierających rozwój rynku muzycznego i sektora muzyki;

– podejmowanie wspólnych inicjatyw i projektów wspierających rozwój całego ekosystemu rynku muzycznego i sektora muzyki;

– współpracę z innymi sektorami kultury i gospodarki na rzecz poprawy warunków rozwoju polskiego rynku muzycznego;

RPRM obejmuje wszystkie organizacje branżowe rynku muzycznego (tj. organizacje zabiegające o poprawę warunków do prowadzenia biznesu i pracy swoich członków oraz ochronę ich interesów), a także największe firmy reprezentujące sektory muzyki niereprezentowane przez ww. organizacje oraz rozgłośnie radiowe.

Szczegółowy przebieg spotkania RPRM możemy udostępnić zainteresowanym Członkom PITE.

– kolejnym, ważnym punktem spotkania Zarządu była dyskusja na temat zaplanowanych prac w grupach roboczych. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przygotowany konspekt przedstawimy na spotkaniu ZOOM po 15 stycznia. Skontaktujemy się z osobami, które wyraziły chęć pomocy i zaprosimy do udziału w rozmowach online.

– na początku kwietnia planujemy również Walne Zgromadzenie PITE, powoli przygotowujemy się do tego wydarzenia